Familiebedrijf sinds 1982

Type bewerking
Plaats
Soort onroerend goed
Slaapkamers
Prijs
Gebied
Uitzicht
Woonoppervlakte
Perceel
  • Start
  • >
  • Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

De volgende inhoud is automatisch vertaald uit de Spaanse versie. Het is mogelijk dat de vertaling en / of de interpretatie ervan niet helemaal correct is.

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN:

WWW.BUENAVENTURAVILLAS.COM

(en zijn geografische varianten .ES, .NL en .FR)

 

1.- VOORWERP.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna CGU ) regelen de toegang tot en het gebruik van de Website onder het domein www.buenaventuravillas.com, en zijn geografische varianten .es, .nl en .fr, (hierna de Website), titularid aan d "HUBERTUS JOHANNES CROUGHS" (hierna BUENAVENTURA VILLAS) ter beschikking gesteld van de gebruikers (hierna: User / s).

Als u vragen of opmerkingen hebt over het gebruik en de toegang tot de website of deze CGU , kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die zijn gepubliceerd in de juridische kennisgeving.

2.- CONFORMITEIT MET DE HUIDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Het gebruik van de website sup een volledige aanvaarding door de CGU U ser kracht op elk gewenst moment de gebruiker toegang toe heeft. Als u het daarom niet eens bent met een van de voorwaarden die hierin worden uiteengezet, moet u zich onthouden van het gebruik van deze website.

Daarom moet de gebruiker de CGU zorgvuldig lezen telkens wanneer hij van plan is de website te gebruiken.

BUENAVENTURA VILLAS behoudt zich in elk geval het recht voor om de CGU te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment . Ook BUENAVENTURA VILLAS behoudt zich het recht voor op te schorten, te staken of niet langer bedienen van de website op elk gewenst moment.

Door "gebruik van de Website" , wordt elke Gebruiker die de Website bezoekt en bezoekt, begrepen ongeacht of deze de registratieformulieren invult.

3.- VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN.

Toegang tot de Website en / of de Inhoud die hierin is opgenomen, houdt geen enkele garantie in met betrekking tot de geschiktheid van de Website en / of de Inhoud die daarin is opgenomen voorspecifieke of specifieke doeleinden van de Verenigde Staten .

BUENAVENTURA VILLAS kan beperkingen en / of aanvullende voorwaarden stellen voor het gebruik en / of de toegang tot de Website en / of de Inhoud, die in ieder geval door de U aires in acht moeten worden genomen .

3.1- Toegang tot en gebruik van de website .

Tenzij anders bepaald, is het gebruik van de Website gratis, onverminderd de kosten van verbinding via het overeenkomstige telecommunicatienetwerk dat de Gebruiker heeft gesloten .

De gebruiker erkent ouder te zijn dan achttien jaar, is ook op de hoogte en neemt vrijwillig en uitdrukkelijk aan dat het gebruik van de website in ieder geval onder zijn uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.

De gebruiker is verplicht om zich te houden aan de CGU en zich te houden aan de speciale waarschuwingen of instructies op de website en altijd te handelen in overeenstemming met de wet, goede gebruiken en de vereisten van goede trouw, met zijn uiterste aandacht Het telt de aard en aandacht van de service die het geniet. Voor dit doel zal ze ervan afzien om de Website te gebruiken op een manier die haar normale werking, de goederen of rechten van BUENAVENTURA VILLAS , haar leveranciers, haar distributeurs, de rest van Gebruikers of in het algemeen van een derde partij zou kunnen voorkomen, beschadigen of verslechteren . .

Specifiek en zonder enige beperking van de verplichting die de Gebruiker in het algemeen aanvaardt in overeenstemming met het vorige gedeelte, stemt de Gebruiker ermee in de Website te gebruiken:

a) niet te voeren, op te slaan of te verspreiden in of vanuit de website alle informatie of materiaal dat lasterlijk, obsceen, bedreigend, xenofoob, pornografisch, terrorisme, aanzet tot geweld, discriminatie op basis van ras , seks, ideologie, religie of dat op enigerlei wijze in strijd is met de vorm, openbare orde, fundamentele rechten, openbare vrijheden, eer, privacy of beeld van derden en in het algemeen de huidige regelgeving.

b) Om via de website geen computerprogramma, gegevens, virussen, codes of andere instrumenten of elektronische of fysieke apparaten binnen te gaan, op te slaan of te verspreiden die de website of een van de services kunnen beschadigen , of een van de equi POS systemen of netwerken BUENAVENTURA'S elk Us UAR io, d en de leverancier of verdelers BUENAVENTURA VILLAS of in het algemeen derden, kan veroorzaken elk type wijziging of de normale werking beletten zichzelf.

c) Om via de website geen inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, industriële rechten of rechten van derden, of in het algemeen enige inhoud die het niet zal bevatten, in overeenstemming met de wet, het recht om het ter beschikking te stellen, binnen te gaan, op te slaan of te verspreiden. van derden.

3.2- Toegang tot en gebruik van de inhoud.

De inhoud van de website wordt beschikbaar gesteld aan de gebruiker met informatie van zowel eigen bronnen als van derden.

BUENAVENTURA VILLAS zorgt ervoor dat de Inhoud van de hoogst mogelijke kwaliteit is en redelijk is bijgewerkt, maar garandeert niet het nut, de nauwkeurigheid, de volledigheid, de relevantie en / of tijdigheid van de Inhoud.

4.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN.

Via deze CGU worden geen intellectuele of industriële eigendomsrechten overgedragen naar de Website of een van de samenstellende elementen ervan, en het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden tereproduceren, transformeren, distribueren, openbaar communiceren, beschikbaar stellen, extraheren, hergebruiken, opnieuw indienen of het gebruik van welke aard dan ook, op welke manier of in welke procedure dan ook, behalve in gevallen waarin het wettelijk is toegestaan ​​of toegestaan ​​door de eigenaar van de overeenkomstige rechten.

De Gebruiker kan een tijdelijke privékopie van de Inhoud bekijken en verkrijgen voor hun exclusief persoonlijk en privégebruik in hun computersystemen (software en hardware), op voorwaarde dat dit niet bedoeld is voor het ontwikkelen van commerciële of professionele activiteiten. De Gebruiker dient zich te onthouden van het verkrijgen of proberen van de Inhoud door middel van andere middelen dan die welke in elk geval beschikbaar zijn gesteld of aangegeven voor dat doel of die gewoonlijk op internet worden gebruikt (op voorwaarde dat deze niet gepaard gaan met een risico op beschadiging ofbeschadiging van de website ). Gebruiker eerbiedigt te allen tijde alle intellec tuele eigendomsrechten en Indust rial op de website, eigendom van BUENAVENTURA VILLAS of derden.

4.- UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID.

4 .1.- Uitsluiting van garages en aansprakelijkheid voor het gebruik van de website.

BUENAVENTURA VILLAS garandeert niet de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de Website en de daarin aangeboden diensten of Inhoud, noch dat de inhoud op haar Website wordtbijgewerkt , vrijgesteld van enige aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die ontstaan ​​uit dergelijke omstandigheden.

BUENAVENTURA VILLAS zal dit uitvoeren, mits er geen omstandigheden zijn die het onmogelijk of moeilijk te implementeren maken en zodra het nieuws heeft over de fouten, verbroken verbindingen en / of gebrek aan bijwerking van de inhoud, al die taken die gericht zijn op het corrigeren van de fouten, het opnieuw instellen van de communicatie en / of update van de bedoelde inhoud.

Een simisme, BUENAVENTURA VILLAS garandeert noch de technische betrouwbaarheid van haar website, noch toegang tot haar verschillende pagina's, op dezelfde manier vrijgesteld van enige aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit deze oorzaak.

In Bovendien BUENAVENTURA VILLAS is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen zekerheid dat po r gebruik kunnen ontstaan door de ser U een browser verouderd of onzeker in de browser of schade, fouten of onnauwkeurigheden versie zou kunnen voortvloeien uit de storing ervan.

Om het risico van virusintroductie op de Website te beperken, gebruikt het virusdetectieprogramma's om alle Inhoud die u op de Website invoert, te beheren . Echter, BUENAVENTURA VILLAS geen garantie voor de afwezigheid van virussen of andere elementen op de website geïntroduceerd p of derden buiten BUENAVENTURA VILLAS die wijzigingen kan aanbrengen in de fysieke of logische systemen van de gebruikers of in de elektronische documenten en bestanden die zijn opgeslagen in hun systemen. E n daarom BUENAVENTURA VILLAS op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard die kunnen voortvloeien uit de aanwezigheid van virussen of andere elementen die de fysieke of logische of bestanden U sers, systemen voor elektronische documenten kunnen veranderen .

BUENAVENTURA VILLAS neemt diverse maatregelen om de prote ctie Website, de verzamelde gegevens en de inhoud tegen aanvallen t e rceros beschermen. Echter, BUENAVENTURA VILLAS niet garanderen dat onbevoegde derden toegang tot het type d en het gebruik of de navigatie ser Website maken U of de voorwaarden, kenmerken en omstandigheden waarin effec t AU. BijgevolgBUENAVENTURA villa's is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een dergelijke ongeoorloofde toegang.

BUENAVENTURA VILLAS is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik dat de gebruikers en / of derden van de Website of de Inhoud zouden maken , noch voor de schade en schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

4 .2.- Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid voor de inhoud.

BUENAVENTURA VILLAS geen derde bewerken - party inhoud geplaatst op de website, en dus garandeert niet, noch is verantwoordelijk voor de wettelijkheid, betrouwbaarheid, gebruiksgemak, betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid en tijdigheid van dergelijke inhoud, noch de Cont e n eigendom geworden van BUENAVENTURA VILLAS . BUENAVENTURA VILLAS is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele schade en verliezen die kunnen voortvloeien uit: (i) het gebrek aan wettigheid, waarachtigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of tijdigheid van de Inhoud afkomstig is van derden en van henzelf; (ii) de ontoereikendheid voor welk doel dan ook en het bedriegen van de verwachtingen die door de Inhoud worden gegenereerd; (iii) beslissingen of acties die worden ondernomen of worden vermeden door de gebruiker op basis van de informatie of gegevens die in de Inhoud worden verstrekt of verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot het verlies van voordelen of zakelijke kansen.

5.- HYPERLINKS.

Personen die van plan zijn om hyperlinks tussen hun website en de website tot stand te brengen, moeten de volgende voorwaarden in acht nemen en naleven:

i) Voorafgaande toestemming is niet nodig wanneer de Hyperlink alleen toegang tot de homepage van de Website toestaat , maar deze op geen enkele manier mag reproduceren. Iedere andere vorm van Hyperlink zal uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijke toestemming van BUENAVENTURA VILLAS vereisen.

ii) De webpagina waarop de hyperlink is gevestigd, mag alleen bevatten wat strikt noodzakelijk is om de bestemming van de hyperlink te identificeren.

iii) De webpagina waar de hyperlink is gevestigd, bevat geen ongeoorloofde informatie of inhoud die in strijd is met de goede zeden en algemeen aanvaarde goede praktijken en openbare orde, en bevat ook geen inhoud die in strijd is met de rechten van derden.

iv) BUENAVENTURA VILLAS behoudt zich het recht voor om de Hyperlinks gericht op het blokkeren van de website die geen uitdrukkelijke toestemming hebben van tevoren zelfs voldoet aan de bepalingen in dit punt van de Algemene Voorwaarden.

6.- ACTIES IN GEVAL VAN NIET-NALEVING.

BUENAVENTURA VILLAS behoudt zich het recht voor om zoveel mogelijk handelingen uit te voeren die wettelijk beschikbaar zijn om de verantwoordelijkheden te eisen die voortvloeien uit de schending van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van de Website door een gebruiker.

7.- GEDEELTELIJKE NIETIGHEID.

De verklaring van een van de clausules in deze Algemene Voorwaarden als ongeldig, ongeldig of niet effectief heeft geen invloed op de geldigheid of effectiviteit van de rest, die bindend blijft tussen de partijen.

8.- TOEPASBARE WET EN JURISDICTIE.

Deze CGU's worden beheerst door de bepalingen van de Spaanse wetgeving.

Elk geschil betreffende de s gebruiksvoorwaarden en de toegang tot deze Website die hierin CGU de Website, de partijen uitdrukkelijk af te zien van enig ander rechtsgebied die van toepassing kunnen zijn, tenzij wettelijk anders vereist bepaalt, de rechtbanken van Denia .

9.- KENNISGEVINGEN.

Met het oog op het maken van de juiste meldingen, geeft BUENAVENTURA VILLAS aan als contactadres dat is vermeld in de juridische kennisgeving .

De e-mail die door de Gebruiker wordt verstrekt tijdens het registratieproces op de Website, is die welke wordt gebruikt door BUENAVENTURA VILLAS om de Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

De gebruiker is verplicht om in deze clausule naar de gegevens te verwijzen die naar behoren zijn bijgewerkt ten behoeve van meldingen.

Alle kennisgevingen die door BUENAVENTURA VILLAS aan de Gebruiker worden gedaan, worden als geldig beschouwd als ze zijn gemaakt met behulp van de gegevens en op de bovengenoemde manieren. BUENAVENTURA VILLAS is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan optreden als gevolg van het overtreden van de contactgegevens van de onderhoudsplicht van de gebruiker .

Gestionar consentimiento